UBND huyện Phú Giáo

– Chủ đầu tư: UBND huyện Phú Giáo
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị.
– Thời gian:  2017
– Tiến độ: Đã hoàn thành