HỘI TRƯỜNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

– Địa điểm: 01 Hà Huy Tập Thành Phố Đà Lạt, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Chủ đầu tư: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG
– Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thương mại và điện tử viễn thông Tứ Gia
– Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt
– Hệ thống âm thanh hội nghị, hội trường
– Thời gian:
– Tiến độ: Đã hoàn thành