DCN

DCN-CONCM

Độ nhạy thấp với điện thoại di động
Thiết bị dành cho đại biểu nhỏ gọn, hấp dẫn
Loa tấm phẳng tích hợp có thể gập lại
Năm nút biểu quyết
Kết nối cáp được đặt bên dưới thiết bị

DCN-CON

Độ nhạy thấp với điện thoại di động
Thiết bị dành cho đại biểu nhỏ gọn, hấp dẫn
Loa tấm phẳng tích hợp có thể gập lại
Năm nút biểu quyết
Kết nối cáp được đặt bên dưới thiết bị